Gratis 2-manslevering

Totaalservice bij jou thuis

Klantbeoordeling: zeer goed 5.8/6

icon 1

100% Meubels op maat - gratis levering

icon 2

Jouw meubel wordt in Duitsland geproduceerd

Algemene voorwaarden

AV afdrukken | AV opslaan
Geen programma voor de weergave van PDF-bestanden? Download hier gratis Adobe Acrobat Reader.§ 1 Onderwerp
Deze algemene contractvoorwaarden (AV) regelen het wettelijke kader voor het gebruik van de jouwMaatkast.nl website en de via deze website afgesloten contractuele relaties tussen de koper - hierna "de klant" genoemd - en de verkoper deinSchrank.de GmbH, Von-Klespe-Str. 3, 50226 Frechen, Duitsland, hierna "deinSchrank.de" genoemd.
De AV en het elektronische bestelformulier kunnen door de klant worden opgeslagen en/of afgedrukt.

§ 2 Sluiting van een overeenkomst
1. Aanbiedingen en afbeeldingen op de webpagina's van deinSchrank.de (bv. jouwMaatkast.nl) zijn vrijblijvend.
2. deinSchrank.de bevestigt elektronisch de ontvangst van de bestelling van de klant. Een bevestiging leidt niet tot het sluiten van de overeenkomst.
3. Door het verzenden van het winkelmandje plaatst de klant een bindende bestelling. De klant is aan zijn bestelling gebonden voor een periode van 6 weken, tenzij deinSchrank.de de bestelling voor het einde van deze periode weigert. De afbeeldingen van de producten in de online shop zijn geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na het versturen van de bestelling en houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in. Wij kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te versturen of door de goederen binnen 5 dagen af te leveren. Bestellingen uit het buitenland worden alleen op aanvraag en tegen vooruitbetaling verwerkt. De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.
4. Bij bestellingen naar andere landen berekenen wij de verzendkosten individueel voor u.
5. De bestelling is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen. Indien de goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de eventueel reeds betaalde vergoeding terugbetaald. De goederen worden alleen in normale huishoudhoeveelheden geleverd.
6. Een bestelling is allen mogelijk voor meerderjarigen (= vanaf 18 jaar).

§ 3 Prijzen & betalingsmethoden
1. De huidige prijslijst is van toepassing. Alle prijzen zijn detailhandelsprijzen, inclusief de wettelijke btw (belasting op de toegevoegde waarde) en exclusief de leveringskosten.
2. Wij bieden u de volgende betalingsmethoden:
- per creditcard (De creditcardafwikkeling wordt uitgevoerd door PAYONE GmbH · Lyoner Straße 9 · 60528 Frankfurt/Main, Duitsland | HRB 116860 (Duits Handelsregister) | Managing directors: Niklaus Santschi, Frank Hartmann, Björn Hoffmeyer, Roland Schaar, Carl Frederic Zitscher | presidente-commissaris: Ottmar Bloching)
- per factuur met 40% aanbetaling (Om ons kredietrisico af te dekken, behouden wij ons het recht voor om de door u gevraagde dienst alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling in overeenstemming met de respectievelijke kredietwaardigheid. In dit geval kunt u dit accepteren of de bestelling annuleren.)
- via vooruitbetaling (overschrijving) met 1% korting 
- per PayPal
- iDEAL
3. Voor de bestelling van de opmeet- en planningsdienst bieden wij u de betaling "per bankoverschrijving / vooruitbetaling" aan.


§ 4 Levering / eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn aan het door de klant opgegeven afleveradres.
2. Levering vindt plaats tot aan de gewenste plek in huis (Nederland, België, Duitsland) of tot aan de trottoirrand (Luxemburg). Het is noodzakelijk dat er een toegang, draaien, en losmogelijkheid voor een vrachtwagen is en dat de plaats van gebruik met de pakketten toegankelijk is. In het geval van een levering naar de 5e verdieping of hoger moet een lift bruikbaar zijn waarin de meubelpakketten passen. Indien niet aan de eisen wordt voldaan, wordt de levering tot aan de trottoirrand gemaakt.
3. deinSchrank.de informeert onmiddellijk over vertragingen in de levering.
4. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de klant over wanneer alle vorderingen van de verkoper op de klant volledig zijn voldaan. 
5. deinSchrank.de levert kasten (zonder massief hout, glazen, lak-, spiegel- of kaderfronten) binnen 3-5 weken. Voor kasten met glazen, lak- of kaderfronten bedraagt de levertijd 6-8 weken en voor meubels met massief hout 6-9 weken. Gestoffeerde meubels worden binnen 9-11 weken geleverd. Bij leveringen op eilanden kunnen de levertijden langer zijn. Meer informatie over de levering vindt u hier.

 

§ 5 Informatie over het herroepingsrecht
1. deinSchrank.de GmbH sluit alleen overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele keuze of bestemming van de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Daarom bestaat er volgens § 312 g lid 2 nr. 1 Burgerlijk Wetboek "BGB" (Duits: Bürgerliches Gesetzbuch) geen herroepingsrecht.

 

2. Het navolgende is van toepassing op het bestellen van pure diensten zoals meten en adviseren of monteren:

 

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze inlichting in tekstvorm, echter niet voor het sluiten van de overeenkomst en ook niet voor het vervullen van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 Inleidende wet bij het Duitse burgerlijk wetboek "EGBGB" (Duits: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) en onze verplichtingen volgens § 312g lid 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. De herroeping moet worden geadresseerd aan: 

 

deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen, Duitsland
Telefoon: +31 (0) 202622970
Fax: +49 (0) 2234 8980 409
E-mail: contact (-at-) jouwMaatkast.nl* 

 

Herroepingsgevolgen 

In geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en alle eventueel daaruit voortvloeiende voordelen (bijv. rente) worden ingeleverd. Als u niet in staat bent om de ontvangen dienst of het ontvangen voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) aan ons terug te geven of over te dragen, of slechts gedeeltelijk, of alleen in een verslechterde toestand, moet u ons in dit opzicht compenseren. Dit kan betekenen dat u uw contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping nog steeds moet nakomen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

Speciale informatie

Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig als beide partijen op uw uitdrukkelijke verzoek de overeenkomst volledig nakomen voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Einde van de herroepingsinstructie


§ 6 Garantie en aansprakelijkheid
1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. Op kasten en frameconstructies van gestoffeerde meubels geeft deinSchrank.de 5 jaar garantie. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieclaims is 2 jaar.
2. Indien de geleverde artikelen klaarblijkelijke materiaal-, fabricage- of transportschade vertonen, dient u dit onmiddellijk aan deinSchrank.de te melden. De klant is hiertoe niet verplicht en het is geen voorwaarde voor het indienen van uw claims. Maar anders kan deinSchrank.de echter geen vorderingen tegen de vervoerder instellen. Naleving van bovenstaande bepaling laat uw wettelijke rechten van particuliere consumenten onverlet.
3. deinSchrank.de garandeert niet dat www.jouwMaatkast.nl te allen tijde toegankelijk en foutloos is. Dit geldt in het bijzonder voor zover de toegang tot het aanbod wordt veroorzaakt door verstoringen die buiten de sfeer van deinSchrank.de liggen.
4. Indien er sprake is van een gebrek aan de gekochte zaak waarvoor deinSchrank.de verantwoordelijk is, kan de klant een latere vervulling (herstel van gebreken of vervangende levering) eisen volgens de wettelijke voorschriften.
5. deinSchrank.de vergoedt de schade om welke wettelijke reden dan ook in geval van opzet en grove nalatigheid volledig, bij ontbreken van een verzekert eigenschap ter hoogte van de typische en voorzienbare schade, die door de verzekerte eigenschap voorkomen dient te worden. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij hieronder anders wordt geregeld. deinSchrank.de is alleen aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan het leveringsvoorwerp zelf; in het bijzonder is deinSchrank.de GmbH niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor andere financiële verliezen. Voor zover de aansprakelijkheid van deinSchrank.de is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van persoonlijk letsel of indien de klant aanspraak kan maken op vorderingen op grond van §§ 1, 4 van de wet op de productaansprakelijkheid.
6. Leer is een natuurproduct dat kleurverschillen en groeigerelateerde onregelmatigheden kan vertonen. Afwijkingen in nerf en kleur ten opzichte van de bekleding van het meubilair, tussen delen van het meubel, of de door deinSchrank.de uitgegeven monsters en bekleding van hetzelfde materiaal blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van het leer en de verwerking liggen en in de handel gebruikelijk zijn. Vanwege de aard van de bekleding en de daarin gebruikte zachte materialen kunnen de maten van een gestoffeerd meubel minimaal afwijken van de bestelde afmetingen. Dergelijke omstandigheden, die gebaseerd zijn op de natuurlijke eigenschappen van de bekledingshoes of -vullingen, vormen geen gebrek en geven geen recht op het doen gelden van garantierechten.

§ 7 Gegevensbescherming

1. deinSchrank.de behandelt de persoonsgegevens van de klant en de gebruikers van jouwMaatkast.nl vertrouwelijk en stelt deze slechts aan derden ter beschikking voor zover de wet op de gegevensbescherming dit toelaat of de klant hiermee instemt.

 

2. U bestelt veilig bij deinSchrank.de. Uw bestelling wordt veilig naar ons verzonden door middel van SSL-codering (Secure Socket Layer). Dit is een bewezen en zeer veilige methode voor datatransmissie op het internet. Zo blijven uw gegevens altijd 100% veilig.

 

3. deinSchrank.de wijst erop dat de persoonsgegevens van de klanten elektronisch worden verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt de AV te allen tijde bekijken. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

 

4. In geval van beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens van de klant met ingang van de datum van beëindiging gewist, tenzij de verdere opslag ervan bij wet is geregeld of afzonderlijk is overeengekomen.

 

5. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek op het volgende adres: deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen, Duitsland
Telefoon: +31 (0) 202622970
Fax: +49 (0) 2234 8980 409
E-mail: contact (-at-) jouwMaatkast.nl*

 

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

§ 8 Slotbepalingen
1. deinSchrank.de behoudt zich het recht voor om te allen tijde de offerte en/of deze contractuele voorwaarden te wijzigen.
2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. De toepassing van het verkooprecht van de Verenigde Naties is uitgesloten.
3. De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig door deinSchrank.de zijn vastgesteld of erkend. Bovendien kan de klant slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. 
4. De bevoegde rechtbank is gevestigd te Frechen (Duitsland), voorzover de klant een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is. Hetzelfde geldt wanneer de klant op het moment van de indiening van de vordering geen zetel of gebruikelijke verblijfplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.


§ 9 Klachten / geschillenbeslechting

Sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling te beslechten zonder dat ze naar de rechter hoeven te stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit kader zijn wij verplicht u van ons e-mailadres op de hoogte te brengen. Dit is: contact (-at-) jouwMaatkast.nl*
Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

§ 10 Adres en bedrijfsgegevens


deinSchrank.de GmbH
Von-Klespe-Str. 3
50226 Frechen, Duitsland


Telefoon: NL +31 (0) 202622970

Telefoon: BE +32 (0) 28085132
Telefax: +49 (0) 2234 8980 409


Ma - vr: 08:00 - 18:00 uur
Za: 10:00 - 14:00 uur


Internet: http://www.jouwMaatkast.nl
E-mail: contact (-at-) jouwMaatkast.nl*


Directieleden: Frank Budde, Gisela Cousland, Alexander Raquet

Nummer Kamer van Koophandel: AG Köln HRB 68217 (Duits Handelsregister)
Duits btw-nummer: DE268964822

 

*Vanwege de bescherming tegen spam is het e-mailadres niet aan elkaar geschreven. Vervang a.u.b. het (-at-) door het @ - teken.

 

AV afdrukken | AV opslaan
Geen programma voor de weergave van PDF-bestanden? Download hier gratis Adobe Accrobat Reader.

Vorkasse

Overboeking

Rechnung

Rekening

visa
mastercard
paypal
amazonpay
powered by webEdition CMS